Obsah

  Ceník – Obec Hřebeč

 

   

Ceník nájemného za společenský sál KD Hřebeč

Pronájem sálu - základní cena

Doba nájmu Základní cena/den
do 5 hod. 500,-
nad 5 hod. 2000,-

 

Slevy

Nájemce Druh akce Sleva ze základní ceny
Místní spolky, ZŠ, MŠ pro dospělé

15%

Místní spolky, ZŠ, MŠ pro děti (karneval,
mikulášská apod.)
osvobození od nájmu

 

Vícedenní akce

Druh akce Sleva ze základní ceny

nekomerční (bez výběru vstupného -
např. školení, semináře)

10%
Komerční (s výběrem vstupného)

0

 

Vratná kauce ve výši 2000,- Kč.

Každý nájemce vyplní předem rezervační formulář a zaplatí zálohu na nájem ve výši 500,- Kč.
Doplatek za nájem bude uhrazen nejpozději při předání klíčů od sálu odpovědné osobě nájemce.

V případě neuskutečnění akce ze strany nájemce je záloha nevratná.

Na formuláři bude uvedena odpovědná osoba nájemce, která převezme klíče a sál, pos končení akce předá sál a klíče osobně odpovědnému pracovníku úřadu.

O finálním potvrzení rezervace rozhoduje starosta nebo místostarosta.

 

Svoz popelnic

Interval

Počet svozů

Cena

120 litrů

240 litrů

KOMUNÁLNÍ ODPAD

1 x týdně

52

2 146,-

3 614,-

1 x 14 dní

26

 1 249,-

2 029,-

1 x měsíčně

12

697,-

1 121,-

Jednorázový svoz

1

58,-

98,-

BIOODPAD

1 x 14 dní

17

1 093,-

 1 413,-

 

Poplatek za psa

 a) za prvního psa                                        100,- Kč

 b) za druhého a každého dalšího psa  200,- Kč

 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

 a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

 b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

 c) osoba, která se prokáže potvrzením o převzetí psa z útulku,

 d) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

 e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Ceník multikáry pro občany

Úkon        

Cena

Poznámka

Přistavení multikáry

50,- Kč

 

Jízda

20,- Kč/km

Zaokr. 0,4km=10kč, 0,6km=20kč.

Prostoj - čekání

50,- Kč/ 30 min.

 

Naložení a vyložení

1 fůra

 200,-/ jeden úkon

Jednotná cena za naložení a vyložení bez ohledu na druh materiálu.

Naložení a vyložení sypké 1 fůra

 

Tato služba je k dispozici pouze ve všední dny od 7 do 15 hod. Objednávat lze na tel. 728 186 098.

 

Ceník za použití štěpkovače

Štěpkovač s obsluhou: 350,- Kč/hod.

Štěpkovač s obsluhou mimo "Dům služeb": 350,- Kč/hod + doprava.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den:

 1. za umístění dočasné stavby nebo zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb   10,- Kč

   

 2. za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných zábavných atrakcí  20,- Kč

 

 1. za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu při výstavbě, opravě a rekonstrukci obytného domu, za provádění                                  1,- Kč

                                                      

 2. za použití veř. prostranství pro umístění reklamních zařízení činí poplatek za den použití reklamní plochy                                                                                                                                                  20,- Kč

   

 3. za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce                  10,- Kč

   

 4. pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                                     10,- Kč

   

 5. za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční paušální částkou:

  • osobní automobil, nákladní přívěs za osob. auto    200,- Kč

  • nákladní automobil, návěs                                          3 000,- Kč

  • speciální vozidlo (obytné apod.)                               2 400,- Kč

 

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného:

 1. kulturní akce                       10 %

 2. sportovní akce                    10 %

 3. prodejní akce                      20 %

 4. reklamní akce                     20 %

   

Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

 2. sportovní akce pořádané místními sportovními organizacemi,

 3. akce převážně vzdělávacího charakteru.

   

Poplatek z ubytovací kapacity

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                           2,- Kč

 

Poplatku nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí obce

Sazba poplatku činí za vozidlo a den                                               20,- Kč

 

Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, dále osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci,

 2. fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti.

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Sazba poplatku na tři měsíce činí                             5 000,- Kč

 

Poplatky hřbitovní

Nájemné z pozemků (nájem hrobového místa)

 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob                  4,- Kč/m2/rok

 2. urnová schránka                                               40,- Kč/schránka/rok

 

Cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa:

 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob    180,- Kč/hrobové místo/rok

 2. urnová schránka                                                  60,- Kč/schránka/rok

 

Správní poplatek - Přihlášení k trvalému pobytu

Osoba starší 15 let                                                                              50,- Kč

 

Správní poplatek - zrušení trvalého pobytu

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení trvalého pobytu              100,- Kč

 

Ověřování

Listin – za každou započatou stránku                    30,- Kč

Podpisu – za jeden podpis                                         30,- Kč

 

Czech POINT

Katastr nemovitostí                                100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Obchodní rejstřík                                     100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Živnostenský rejstřík                               100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Bodové hodnocení řidičů                       100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Seznam kvalifikovaných dodavatelů  100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Insolvenční rejstřík                                   100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu

Rejstřík trestů                                            100,- Kč za výpis

Autorizovaná konverze                              30,- Kč za každou i započatou stranu konvertované listiny 

dokumentů na žádost

 

 

 

V Hřebči dne 11. dubna 2016   

 

                                                         Petra Piskáčková, starostka obce