Obsah

Ceník – Obec Hřebeč

    

1. Ceník nájemného za společenský sál KD Hřebeč

Pronájem sálu - základní cena

Doba nájmu Základní cena/den
do 5 hod. 500,-
nad 5 hod. 2000,-

 

Slevy

Nájemce Druh akce Sleva ze základní ceny
Místní spolky, ZŠ, MŠ pro dospělé

15%

Místní spolky, ZŠ, MŠ pro děti (karneval,
mikulášská apod.)
osvobození od nájmu

 

Vícedenní akce

Druh akce Sleva ze základní ceny

nekomerční (bez výběru vstupného -
např. školení, semináře)

10%
Komerční (s výběrem vstupného)

0

 

Vratná kauce ve výši 2000,- Kč.

Každý nájemce vyplní předem rezervační formulář a zaplatí zálohu na nájem ve výši 500,- Kč.
Doplatek za nájem bude uhrazen nejpozději při předání klíčů od sálu odpovědné osobě nájemce.

V případě neuskutečnění akce ze strany nájemce je záloha nevratná.

Na formuláři bude uvedena odpovědná osoba nájemce, která převezme klíče a sál, pos končení akce předá sál a klíče osobně odpovědnému pracovníku úřadu.

O finálním potvrzení rezervace rozhoduje starosta nebo místostarosta.

 

2. Svoz popelnic

Interval
Počet svozů
Cena
120 litrů
240 litrů
KOMUNÁLNÍ ODPAD
1 x týdně
52
2 146,-
3 614,-
1 x 14 dní
26
 1 249,-
2 029,-
1 x měsíčně
12
697,-
1 121,-
Jednorázový svoz
1
58,-
98,-
BIOODPAD
1 x 14 dní
17
1 093,-
 1 413,-

 

3. Poplatek za psa

 1.  za prvního psa                                                                                100,- Kč
 2.  za druhého a každého dalšího psa                                           200,- Kč
 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba, která se prokáže potvrzením o převzetí psa z útulku,
 4. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 5. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

4. Ceník multikáry pro občany

Úkon        
Cena
Poznámka
Přistavení multikáry
50,- Kč
 
Jízda
20,- Kč/km
Zaokrouhlení:
do 0,5 km       10,- Kč
0,5 km             20,- Kč
Prostoj - čekání
50,- Kč/30 min.
 
Naložení a vyložení
1 fůra
 200,- Kč/1 úkon
Jednotná cena bez ohledu na druh materiálu.

 

Tato služba je k dispozici pouze ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod.

Objednávat lze na tel. 728 186 098.

 

5. Ceník za použití štěpkovače

 1. Štěpkovač s obsluhou:                                                              350,- Kč/hod.
 2. Štěpkovač s obsluhou mimo "Dům služeb":                      350,- Kč/hod + doprava.

 

6. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den:
 1. za umístění dočasné stavby nebo zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb                10,- Kč
 2. za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných zábavných atrakcí                         20,- Kč
 3. za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu při výstavbě, opravě a rekonstrukci obytného domu, za provádění                                                         1,- Kč
 4. za použití veř. prostranství pro umístění reklamních zařízení činí poplatek za den použití reklamní plochy                                                                                                                                                                          20,- Kč
 5. za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce                                           10,- Kč
 6. pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                                                              10,- Kč
 7. za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční paušální částkou:
 • osobní automobil, nákladní přívěs za osob. auto                                                                   200,- Kč
 • nákladní automobil, návěs                                                                                                         3 000,- Kč
 • speciální vozidlo (obytné apod.)                                                                                              2 400,- Kč

 

7. Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného:
 1. kulturní akce                                      10 %
 2. sportovní akce                                   10 %
 3. prodejní akce                                      20 %
 4. reklamní akce                                     20 %

   

Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. sportovní akce pořádané místními sportovními organizacemi,
 3. akce převážně vzdělávacího charakteru.

   

8. Poplatek z ubytovací kapacity

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                           2,- Kč

 

Poplatku nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

9. Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Sazba poplatku činí za vozidlo a den                                                                  20,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, dále osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci,
 2. fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti.

 

10. Poplatky hřbitovní

Nájemné z hrobového místa:
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob, hrobka                                               4,- Kč/m2/rok
 2. urnová schránka                                                                                                        40,- Kč/schránka/rok
 
Cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa:
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob                                                           180,- Kč/hrobové místo/rok
 2. urnová schránka                                                                                                         60,- Kč/schránka/rok

 

11. Přihlášení k trvalému pobytu

Osoba starší 15 let                                                                                                               50,- Kč

 

12. Zrušení trvalého pobytu

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení trvalého pobytu                    100,- Kč

 

13. Ověřování

 1. Listin – za každou započatou stránku                                                                 30,- Kč
 2. Podpisu – za jeden podpis                                                                                      30,- Kč

 

14. Czech POINT

 1. Katastr nemovitostí                                100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 2. Obchodní rejstřík                                     100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 3. Živnostenský rejstřík                               100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 4. Bodové hodnocení řidičů                       100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů  100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 6. Insolvenční rejstřík                                   100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 7. Rejstřík trestů                                            100,- Kč za výpis
 8. Autorizovaná konverze                              30,- Kč za každou i započatou stranu konvertované listiny dokumentů na žádost

 

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

zde ke stažení