Obsah

Ceník – Obec Hřebeč

    

1. Ceník nájemného za společenský sál KD Hřebeč

Pronájem sálu - základní cena

Doba nájmu Základní cena/den
do 5 hod. 500,-
nad 5 hod. 2000,-

 

Slevy

Nájemce Druh akce Sleva ze základní ceny
Místní spolky, ZŠ, MŠ pro dospělé

15%

Místní spolky, ZŠ, MŠ pro děti (karneval,
mikulášská apod.)
osvobození od nájmu

 

Vícedenní akce

Druh akce Sleva ze základní ceny

nekomerční (bez výběru vstupného -
např. školení, semináře)

10%
Komerční (s výběrem vstupného)

0

 

Vratná kauce ve výši 2000,- Kč.

Každý nájemce vyplní předem rezervační formulář a zaplatí zálohu na nájem ve výši 500,- Kč.
Doplatek za nájem bude uhrazen nejpozději při předání klíčů od sálu odpovědné osobě nájemce.

V případě neuskutečnění akce ze strany nájemce je záloha nevratná.

Na formuláři bude uvedena odpovědná osoba nájemce, která převezme klíče a sál, pos končení akce předá sál a klíče osobně odpovědnému pracovníku úřadu.

O finálním potvrzení rezervace rozhoduje starosta nebo místostarosta.

 

2. Svoz popelnic

Interval
Počet svozů
Cena
120 litrů
240 litrů
KOMUNÁLNÍ ODPAD - pravidelný svoz
1 x týdně
52
2 150,-
3 620,-
1 x 14 dní
26
 1 250,-
2 030,-
1 x měsíčně
12
700,-
1 130,-
kombinovaný svoz
1
1 800,-
2 920,-
BIOODPAD
1 x 14 dní
17
1 100,-
 1 420,-

 

Minimální požadovaná četnost svozu je stanovena na druh svozu 1 x měsíčně nádoba 120 litrů.

Jednorázové známky lze zakoupit pouze jako doplňkové k pravidelného svozu.

120 litrů                    60,- Kč
240 litrů                  100,- Kč
 
 

3. Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa                                                                                                200,- Kč

 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba, která se prokáže potvrzením o převzetí psa z útulku,
 4. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 5. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

4. Ceník multikáry pro občany

Úkon        
Cena
Poznámka
Přistavení multikáry
50,- Kč
 
Jízda
20,- Kč/km
Zaokrouhlení:
do 0,5 km       10,- Kč
0,5 km             20,- Kč
Prostoj - čekání
50,- Kč/30 min.
 
Naložení a vyložení
1 fůra
 200,- Kč/1 úkon
Jednotná cena bez ohledu na druh materiálu.

 

Tato služba je k dispozici pouze ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod.

Objednávat lze na tel. 728 186 098.

 

5. Ceník za použití štěpkovače

 1. Štěpkovač s obsluhou:                                                              350,- Kč/hod.
 2. Štěpkovač s obsluhou mimo "Dům služeb":                      350,- Kč/hod + doprava.

 

6. Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den:
 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužícího pro poskytování služeb                                         5,- Kč
 2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                                                           5,-Kč
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                                                                            10,-Kč
 4. za provádění výkopových prací                                                                                                                              5,-Kč
 5. za umístění stavebních zařízení (při výstavbě, opravě či rekonstrukci nemovitosti)                            5,-Kč
 6. za umístění reklamních zařízení                                                                                                                           50,-Kč
 7. za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí                                                                        20,- Kč
 8. za  umístění zařízení cirkusů                                                                                                                                 10,- Kč
 9. za umístění skládek (při výstavbě, opravě či rekonstrukci nemovitostí)                                                  5,- Kč
 10. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                                                                       5,- Kč
 11. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                                                                    5,- Kč
 12. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                                                                    10,-Kč
 13. za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl                                           10,-Kč
Poplatek stanovený paušální částkou:
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa (pouze za předpokladu písemného souhlasu obce na základě předložené žádosti a vyznačení určeného parkovacího místa vodorovným i svislým dopravním značením na náklady žadatele)                                                   2.500,- Kč/rok 
7. Poplatky hřbitovní
 
Nájemné z hrobového místa:
 
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob, hrobka                                               4,- Kč/m2/rok
 2. urnová schránka                                                                                                        40,- Kč/schránka/rok
 
Cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa:
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob, hrobka                                           180,- Kč/hrobové místo/rok
 2. urnová schránka                                                                                                         60,- Kč/schránka/rok

 

8. Přihlášení k trvalému pobytu

Osoba starší 15 let                                                                                                               50,- Kč

 

9. Zrušení trvalého pobytu

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení trvalého pobytu                    100,- Kč

 

10. Ověřování

 1. Listin – za každou započatou stránku                                                                 30,- Kč
 2. Podpisu – za jeden podpis                                                                                      30,- Kč

 

11. Czech POINT

 1. Katastr nemovitostí                                100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 2. Obchodní rejstřík                                     100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 3. Živnostenský rejstřík                               100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 4. Bodové hodnocení řidičů                       100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů  100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 6. Insolvenční rejstřík                                   100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 7. Rejstřík trestů                                            100,- Kč za výpis
 8. Autorizovaná konverze                              30,- Kč za každou i započatou stranu konvertované listiny dokumentů na žádost

 

12. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

zde ke stažení